Nabór wniosków o dofinansowanie do poddziałania 1.3.1 POPW w 2015 roku

Aktualności

PARP ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne; poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Wnioski można składać w terminie : od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r., w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Ro...

Read More

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2015 rok

Aktualności

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2015 rok.

Poniższy harmonogram naborów dotyczy działań związanych z dotacjami dla przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. W 20015 r planowane są nabory wniosków w Działaniu 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Działaniu 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne  oraz Działaniu 1.4. Wzór na konkurencję. W ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w I kwartale 2016 roku. Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Numer ...

Read More

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW)

Aktualności

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki – 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – przeznaczone będą m.in. na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości...

Read More